Ngọc bổ trợ Thăng Tiến Sức Mạnh

Nhận được 10% Giảm Hồi chiêu khi đạt cấp 10

 

Mỗi phần trăm Giảm Hồi chiêu vượt quá giới hạn tối đa được chuyển thành 1.2 Sức mạnh Công kích hoặc 2 Sức mạnh Phép thuật thích ứng