Ngọc bổ trợ Mau Lẹ

Nhận thêm 3% Tốc độ Di chuyển

 

Tốc độ di chuyển cộng thêm được chuyển thành SMCK hoặc SMPT, thích ứng theo tỷ lệ 4.8% SMCK hoặc 8% SMPT