Ngọc bổ trợ Thời Điểm Hoàn Hảo

Nhận được miễn phí một Đồng Hồ Ngưng Đọng. Đồng Hồ Ngưng Đọng cho phép dùng Ngưng Đọng một lần.