Ngọc bổ trợ Vận Tốc Tiếp Cận

Tăng Tốc độ Di chuyển về phía tướng đồng minh gần đó đang bị hạn chế di chuyển hoặc về phía tướng địch bạn vừa hạn chế di chuyển.