Phù hiệu Sung mãn

Nhánh: Tháp quang minh

Tung chiêu hoặc đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ được hồi 8% năng lượng đã mất. Hồi chiêu 5 giây