Phù hiệu Xuyên tâm

Nhánh: Tháp quang minh

Nhận 18 (mỗi cấp +3) xuyên giáp/ xuyên giáp phép