Phù hiệu Thánh châu

Nhánh: Tháp quang minh

Chiêu cuối được giảm thời gian hồi chiêu thêm 10% (nhưng không được vượt quá 40% tối đa)