Phù hiệu Bí quyết

Nhánh: Tháp quang minh

Bạn được nhận thêm 12 % chí mạng và thêm 8% công phép từ trang bị