Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Sung mãn | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Sung mãn

Nhánh Tháp quang minh

Tung chiêu hoặc đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ được hồi 8% năng lượng đã mất. Hồi chiêu 5 giây