Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Xuyên tâm | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Xuyên tâm

Nhánh Tháp quang minh

Nhận 18 (mỗi cấp +3) xuyên giáp/ xuyên giáp phép