Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Xuyên tâm | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Xuyên tâm

Loại phù hiệu: Tháp quang minh

Nhận 18 (mỗi cấp +3) xuyên giáp/ xuyên giáp phép

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile