Phép bổ trợ Cấm trụ | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Cấm trụ

Vô hiệu hóa 1 công trình trong 5 giây