Trang bị Thuỷ hệ bảo thạch

Giá:900 vàng

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% giảm hồi chiêu

 

Nội tại duy nhất - Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

 

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần