Ngọc bổ trợ Suối Nguồn Sinh Mệnh

Hạn chế di chuyển một tướng địch đánh dấu kẻ đó trong 4 giây

Tướng đồng minh tấn công kẻ địch bị đánh dấu được hồi 5 + 1.0% máu tối đa của bạn trong vòng 2 giây