Ngọc bổ trợ Kiểm Soát Điều Kiện

Sau 10 phút, nhận thêm +8 Giáp và +8 Kháng Phép đồng thời tăng 5% Giáp và Kháng Phép