Ngọc bổ trợ Vị Máu

Hồi máu khi bạn gây sát thương lên tướng địch

Hồi máu: 18 - 35 (+20% SMCK cộng thêm, +10% SMPT) theo cấp

Hồi chiêu: 20 giây