Phép bổ trợ Thanh tẩy

Loại bỏ mọi khống chế (trừ áp chế và trên không) và bùa hại từ phép bổ trợ tác dụng lên tướng bạn và giảm thời gian tác dụng của các khống chế trong 3 giây tới đi 65%