Phép bổ trợ Lá chắn

Che chắn cho tướng bạn khỏi 115 - 455 sát thương (tuỳ theo cấp tướng) trong 2 giây