Phép bổ trợ Trừng phạt

Gây 390 - 1000 sát thương chuẩn (dựa trên cấp tướng) lên quái khủng, quái to, quái vừa, hoặc lính địch. Hồi máu dựa trên máu tối đa của bạn khi dùng lên quái