Phép bổ trợ Kiệt sức

Kiệt sức tướng địch chỉ định, giảm tốc chạy của chúng đi 30% và sát thương chúng gây ra đi 40% trong 2.5 giây