Phép bổ trợ Minh mẫn

Hồi 50% năng lượng tối đa của bản thân. Đồng đội cũng được hồi 25% Năng lượng tối đa của họ