Phép bổ trợ Tốc hành

Bạn nhận được thêm Tốc độ Di chuyển và có thể đi xuyên vật thể trong 10 giây. Tối đa 28 - 45% Tốc độ di chuyển (tuỳ cấp độ) sau 2 giây tăng tốc