Phép bổ trợ Tốc biến

Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ