Phép bổ trợ Dịch chuyển

Sau khi niệm trong 4 giây, dịch chuyển tướng của bạn đến vị trí của lính, trụ hoặc mắt của đồng minh